7061 Sayılı Kanun (Torba Kanun) Yürürlüğe Girdi.

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan bazı önemli değişikliklere başlıklar halinde aşağıda değinilmiştir.

1) Mükelleflerin Kira Gelirlerine Uygulanan %25’lik Götürü Gider Oranının %15’e Düşürülmesi

2) Ücretlerinin Asgari Ücretin Altında Kalanlara İlave Destek Verilmesi

3) Kurumlar Vergisi Oranının Kurumların 2018, 2019 Ve 2020 Yılı Kazançları İçin %22 Oran Uygulanması

4)Taşınmazların Satışından Doğan Kazançlara Uygulanan %75’lik İstisna Oranının %50’ye İndirilmesi

5) Türkiye'de İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Bulunmayanlar Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

6) Finansal Kiralama Ve Finansman Şirketlerine Yapılan Teslimler

7) İmalat Sanayii Yatırımlarına İlişkin İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilecek Katma Değer Vergisinin İadesi Uygulamasının 2018 Yılında Sürdürülmesi

8) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

9) Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt Alımına Sınırlama Getirilmesi

10) Bazı İçeceklerin ÖTV Kapsamına Alınması

11) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

12) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Düzenlemesi

13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Düzenlemeleri

7061 Sayılı Kanun'unda yer alan vergi düzenlemelerine ilişkin açıklamalarımızı içeren çalışmamıza aşağıdaki linkten uluşabilirsiniz.

https://www.altancetin.com.tr/upload/7061-Say%C4%B1l%C4%B1-Kanun-Torba-Kanun.docx

7061 Sayılı Kanun'un Kanun Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.altancetin.com.tr/upload/7061-Say%C4%B1l%C4%B1-Kanun-Metni.docx