Mükelleflerin Kira Gelirlerine Uygulanan %25’lik Götürü Gider Oranı %15’e Düşürülmüştür.

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74/3 maddesinde yapılan değişiklik ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür.

14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde söz konusu değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bahsi geçen Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/126170